Innkalling til EHs årsmøte – Elverum

Innkalling til EHs årsmøte

Elverum Håndball innkaller herved til årsmøte. Årsmøtet blir fysisk i Auditorium 5 i Terningen Arena.

Dato og tid: 13. mars 2024, kl. 19:30.

Til behandling er ordinære årsmøtesaker i henhold til idrettslagets lov.

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigete
 2. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
 3. Godkjenne innkallingen og sakslisten
 4. Presentasjon av gruppenes årsmeldinger og regnskap
 5. Behandle idrettslagets årsberetning
 6. Behandle idrettslagets reviderte regnskap – inkludert revisors beretning
 7. Fremlegging av Kontrollkomiteens beretning
 8. Behandling av innkommende saker
 9. Fastsette medlemskontingent og gi gruppene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet
 10. Vedta idrettslagets budsjett
 11. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 12. Engasjere statsautorisert/ registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap
 13. Foreta følgende valg:
  • Leder
  • To styremedlemmer
  • Ett varamedlem
  • Kontrollkomite med minst to medlemmer
  • Gi styrefullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
  • Valgkomite med leder, ett medlem og ett varamedlem
 14. Avslutning

Protokoll legges ut på hjemmesiden i etterkant av årsmøtet.

Vi minner om følgende:

For å ha stemmerett må medlemmer ha fylt 15 år (eller fylle 15 i løpet av 2024), vært medlem av Elverum Håndball i minst én måned, og ha betalt medlemskontingent for 2024. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Medlemsavgiften sendes ut i løpet av februar. Hvis man ikke har mottatt medlemsavgift innen 1. mars så ta kontakt med klubben på hansfredrik@ehh.no

Velkommen til årsmøtet!

Med hilsen

Styret i Elverum Håndball